Presentation av FHS - Sällskapets arkiv - Arkivförteckning - Exempel på dokument - Utmärkelser och belöningar - Exempel på belöningar - Skrifter och skriftserier - Källa för forskningen


K. Finska Hushållningssällskapets arkiv

I sällskapets 100-årshistorik från 1897 skriver Gustaf Cygnaeus att K. Finska Hushållningssällskapets arkiv "erbjuder rikligt material till sällskapets egen historia samt därutöfver hitintils af forskare föga beaktade bidrag till belysandet af Finlands både andliga och materiella utveckling från slutet af förra århundradet", något man kan skriva under ännu i dag. Arkivet kan vara en stor kunskapskälla för forskare från en mängd olika vetenskapsgrenar. Sedan 1976 förvaras arkivets äldre delar (t.o.m. 1917, med vissa undantag) på handskriftssamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek. Dessa sidor strävar efter att kortfattat och med exempel presentera en del av det mångfaldiga och rika material som arkivet består av.


Arkivförteckning

Fullständig arkivförteckning (PDF, 35 sidor)


Digital tillgänglighet

En stor del av arkivet har digitaliserats, och materialet finns tillgängligt under digitaliserat material. Sökbart finns det i såväl i ÅAB:s databas Alma som i portalen Doria


Litteratur om Finska Hushållningssällskapet:

  • Cygnaeus, Gustaf: K. Finska Hushållningssällskapet 1797-1897. Åbo 1897.
  • Finska Huhållningssällskapet 1797-1947. Åbo 1947
  • Holmberg, Eric: Finska Huhållningssällskapets skrifter 1797-1930. I. Åbo 1931.
  • Wiitanen, Svea: Finska Hushållningssällskapets arkiv. Åbo 1972.
  • Zilliacus, Lars: Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter : en källa för forskningen. Åbo 2002