Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Tommy Lahtinen
Site layout: Tommy Lahtinen
Publicerad: 2004-08-06
Uppdaterad: 2016-03-16
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Åbo Akademis bibliotek har ett i finländska förhållanden stort kulturarv i form av tryckta böcker, småskrifter, affischer, handskrifter och bilder. Inom projektet Hereditas culturalis görs detta kulturarv tillgängligt i digital form. Vissa specialsamlingar eller enskilda verk är digitaliserade i sin helhet, andra presenteras i form av exempelsamlingar.

I den här portalen är det möjligt att bläddra i materialet, ifall du vill göra riktade sökningar i det digitaliserade materialet kan du söka i databasen Hereditas culturalis.

Digitaliserade bilder kan sökas i databasen Bildsam

 

Läs mera om Hereditas culturalis:

Digitaliseringsstrategi


Mål och principer

Målet med digitalisering är

- att tillgängliggöra och bevara unikt och värdefullt material

- betjäna studier och forskning inom och utanför Åbo Akademi samt att göra vårt kulturarv  tillgängligt för den kulturintresserade allmänheten (universitetets tredje uppgift)

- att skona materialet från slitage i samband med framtagning och användning genom att i stället för original erbjuda digitaliserade kopior när forskningens art inte kräver tillgång till original

Vi arbetar med både hela samlingar eller verk och med exempelsamlingar. Exempelsamlingarna är uppgjorda så att man när behov/ resurser finns kan lägga in större eller mindre samlingar av hela verk.
Vi har från början tagit  med många olika typer av material: bilder, handskrifter, tryckta böcker, småtryck, affischer m.m.

Vi är tvungna att prioritera inom de ekonomiska ramarna och har därför lagt tonvikten på material som hör till det finlandssvenska kulturarvet och/eller material med lokal anknytning (Åbo med omnejd).

Vi anser det viktigt att inte endast digitalisera originalmaterial utan att även förse allt material med kontext, med befintliga artiklar (gärna av forskare med anknytning till Åbo Akademis bibliotek) eller ny text som berättar om materialet och samlingarna.

Vi samarbetar med forskarna vid Åbo Akademi beträffande materialval och sätt att presentera det.

Vi deltar i det nationella och internationella, särskilt det nordiska, ABM-samarbetet (arkiv, bibliotek, museer) inom digitalisering av kulturarvet, genom att vara med i nationella arbetsgrupper, göra studiebesök till andra institutioner och delta i konferenser och seminarier.
Vi är intresserade av att delta i större nationella och internationella projekt när resurser för sådana finns.

 

Projektet

ÅAB:s digitaliseringsprojekt för kulturarvet startade 2001 då Stiftelsen för Åbo Akademi beviljade medel för ett pilotprojekt. Fram till år 2013 fortsatte verksamheten med stöd av årliga anslag från Stiftelsen via Åbo Akademi. Sedan 2014 har ÅAB haft en digitaliserare på deltid. Samma år skaffades en bokskanner till biblioteket.

Projektgrupp:
Pia Södergård, projektansvarig, Tommy Lahtinen, projektplanerare (ansvarig även för teknik och webbdesign), Anne Andersson, (Fennica-material), Catherine af Hällström (bilder och handskrifter), Andres Söderlund (IT-planerare).

Projektgruppen sammanträder några gånger per år för att besluta om viktigare principiella frågor, dra upp riktlinjerna för det kommande årets verksamhet m.m.