Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Martin Ellfolk
Sidans layout: Martin Ellfolk
Site layout Tommy Lahtinen
Publicerad: 2003-03-18
Uppdaterad: 2016-04-11
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

K. Finska Hushållningssällskapets arkiv
- kortfattad arkivförteckning


A. Protokoll och föredragningslistor

I. Sällskapets och dess utskotts protokoll  - År 1797-1881 finns även på mikrofilm
II. Diverse utskottsprotokoll
III. Memorialprotokoll
IV. Föredragningslistors
V. Cirkulationslistor

B. Registrator
I. Brevböcker
II. Diverse brevkoncept

C. Diarier
I. Diarier över inkomna brev
II. Anordningsdiarier

D. Ankomna skrivelser, handlingar m.m.
I. Kungliga och kejserliga brev
II. Handlingar rörande sällskapets inre verksamhet
III. Handlingar rörande lanthandel, sockenmagasin m.m.
IV. Handlingar rörande jordbruksredskap, förbättringar av jordbruket m.m.
V. Handlingar rörande potatisodling
VI. Prisskrifter
VII. Sockenbeskrivningar
VIII. Handlingar rörande utdelningar av belöningar
IX. Låneansökningar
X. Handlingar rörande Ahlmanska testamentet och sockenskolorna
XI. Handlingar rörande den Svahnska donationen
XII. Handlingar rörande den Eneskiöldska donationsfonden
XIII. Handlingar rörande vaccinationen
XIV. Handlingar rörande sjukvård
XV. Handlingar rörande slöjdutskottet, linodling och Benviksinstitutet
XVI. Handlingar rörande linneslöjdskolan
XVII. Åkerbruksutskottets handlingar
XVIII. Handlingar rörande enskilda fonden
XIX. Markegångstaxor
XX. Handlingar rörande skogshushållning
XXI. Finskspråkiga skrifter och handlingar
XXII. Handlingar rörande lantbruksmöten
XXIII. Diverse handlingar
XXIV-XXV. Till K. Finska Hushållningssällskapet inkomna skrivelser

E. Matriklar och förteckningar
I. Sällskapets ledamöter
II. Skolmatriklar
III. Förteckningar över utgivna belöningar
IV. Förteckning över församlingar
V. Vaccinationsförteckningar
VI. Inventarieförteckningar
VII. Medaljansökningar
VIII. Diverse förteckningar

F. Verifikationer och bokföringsböcker
I. Räkenskaper
II. Kassaböcker
III. Huvudböcker
IV. Journaler
V. Diverse kassaböcker
VI. Räkenskaper över sällskapets fonder och anslag
VII. Olika egendomars bokföringsböcker