Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Martin Ellfolk
Sidans layout: Martin Ellfolk
Site layout: Tommy Lahtinen
Publicerad: 2003-03-18
Uppdaterad: 2016-03-31
e-postt: fornamn.efternamn@abo.fi
sig

K. Finska Hushållningssällskapets arkiv 

Redan i sällskapets 100-årshistorik från 1897 skriver Gustaf Cygnaeus att K. Finska Hushållningssällskapets arkiv "erbjuder rikligt material till sällskapets egen historia samt därutöfver hitintils af forskare föga beaktade bidrag till belysandet af Finlands både andliga och materiella utveckling från slutet af förra århundradet", något man kan skriva under ännu i dag. Arkivet kan vara en stor kunskapskälla för forskare från en mängd olika vetenskapsgrenar. Sedan 1976 förvaras arkivets äldre delar (t.o.m. 1917, med vissa undantag) på Handskriftssamlingar vid Åbo Akademis bibliotek.
Dessa sidor strävar efter att kortfattat och med exempel presentera en del av det mångfaldiga och rika material som arkivet består av.
Litteratur om Finska Hushållningssällskapet:
Cygnaeus, Gustaf: K. Finska Hushållningssällskapet 1797-1897. Åbo 1897.
Finska Huhållningssällskapet 1797-1947. Åbo 1947
Holmberg, Eric: Finska Huhållningssällskapets skrifter 1797-1930. I. Åbo 1931.
Wiitanen, Svea: Finska Hushållningssällskapets arkiv. Åbo 1972.
Zilliacus, Lars: Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter : en källa för forskningen. Åbo 2002

Vid utarbetandet av dessa sidor har jag använt mig av ovanstående litteratur. Jag har citerat längre och kortare stycken utan att närmare ange källa. Hjälp med urval av arkivmateriel och fackgranskning har jag haft av Lars Zilliacus som härmed varde tackad. - Martin Ellfolk.