Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Marita Rajalin
Layout: Tommy Lahtinen
Publicerad: 2002-12-21
Uppdaterad: 2009-10-27
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Från tillfällighetsvers till skillingtryck
– finlandssvenskt skönlitterärt småtryck fram till 1900

 

Ordnat enligt författare:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Ordnat enligt uppslagsordet då författaren är okänd:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P   Q  R  S  T  U  V  W  X Y Z  Å  Ä  Ö

Det stora och heterogena material, som biblioteken kallar småtryck eller grått material, innehåller mycket av intresse både för forskarna och den kulturintresserade allmänheten. Det är fråga om trycksaker som långtifrån alltid är grå, åtminstone inte till innehållet. På ett mera omedelbart sätt än böcker och tidskriftsartiklar återspeglar de sin samtid i vardag och fest, och innehåller information som inte kan hittas i andra källor.
Småtrycket har oftast haft brukskaraktär. Det har varit slit- och slängvara, och har därför bevarats endast i de stora forskningsbibliotekens samlingar. Det är material som varit svårt att göra tillgängligt för användarna. Den stora mängden - tiotusentals tryck i friexemplarsbibliotekens småtryckssamlingar - har gjort det omöjligt att katalogisera varje enskilt tryck. Bibliografiska uppgifter (upphovsman, tryckår och -ort) saknas i många fall. Originalen är ofta sköra och slitna.
Digitaliseringen ger helt nya möjligheter att göra småtrycket tillgängligt. I väntan på att större nationella småtrycksprojekt skall kunna förverkligas har ÅAB satsat på mindre, avgränsade projekt, i första hand finlandssvenskt material. Som första digitaliseringsobjekt har vi valt det småtryck, som ingår i bibliotekets samling finlandssvensk skönlitteratur. Samlingen är hanterlig till omfånget och har fördelen att vara katalogiserad i bibliotekets gamla kortkatalog.
Av upphovsrättsliga skäl, och i enhetlighet med policyn på nationell nivå, har vi t.v. digitaliserat endast material tryckt före 1900. Några enstaka nyare (odaterade) tryck ingår, likaså några i Sverige tryckta alster, som varit placerade i den inhemska småtryckssamlingen.
Bland de över 500 trycken finns tillfällighetstryck - dikter, kantater och tal för speciella tillfällen - men även drama, vers och prosa i litet format, av kända eller mindre kända författare, barnböcker och shillingtryck. Återupplev stämningen vid F.M. Franzéns och J.L. Runebergs minnesfester i Åbo, sång- och musikfester i olika städer, skolinvigningar, brandkårsfester, en kappseglats en riktigt lugn söndag i Åbo, eller dramatiska och sorgliga händelser i shillingtryck och visor.
Materialet är uppdelat i två avdelningar: tryck med en namngiven eller identifierad författare (i alfabetisk ordning enligt författaren), och anonyma skrifter eller skrifter utan författare (festprogram och liknande). Trycken är digitaliserade i sin helhet. Om flera varianter funnits av samma tryck (med olika omslag, typografi m.m.) har samtliga digitaliserats, därför förekommer ibland samma titel flera gånger i förteckningen. Förteckningen bygger på uppgifter i bibliotekets kortkatalog och i själva trycken. I vissa fall finns inga bibliografiska uppgifter alls. Då anges t.ex. de första orden av en dikt. Originalen kan vid behov beställas via Alma, eller via kortkatalogen ifall trycket i fråga inte ännu är infört i databasen.

Ordnat enligt författare:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U V  W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

Ordnat enligt uppslagsordet då författaren är okänd:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P   Q  R  S  T  U  V  W  X Y Z  Å  Ä  Ö

A

Achrenius, Abraham, Nyårs-önskan. Åbo 1743.
Ahrenberg, Jac
   Pengar,Skådespel i tre akter. Hfors 1898.
   Riddar Sven. Saga berättad på vers. Hfors 1887.
Aminoff, Fredrik, Striden mot vikingaborgen
Andersson, J., Tvenne mycket vackra visor. Sthlm 1881.
Andersson, O., Skomakaren och hans fru. Åbo 1856.
Ansas, O.
  Finland hälsar Sverige. Vasa 1893.
  Helsning till Vasa. Den 17 nov.1889.
Antell, A.,  I fria pressens tjänst.
Antell ,G.W., En natt i Torpet .Hfors 1868.
Armfelt, G.Ph.
  Den döde älskaren Åbo 1856.
  Målarens hustru. Åbo 1856.
Armfelt, Sigrid, Inga hundar argsint...
Arwidsson, A.L, Hjertesår och Hjertebalsam, Åbo 1819.

B

Berndtson, Axel, Hälsning till den svenska kvinnan . . .  1894.
Behm, Oskar, Folklif. Berättelser från Nyland. Hfors 1886.
Bergenheim, Edvard
  Helsning till Erkebiskopen m.m
  Till Erke-Biskopen m.m
Berggren, G.A.
  Nyårslyckönskan. 1868. Hfors 1867.
  Nyårslyckönskan 1866.Hfors 1865.
Berglund, Elis, Våra studenter af S.R.D. Nikolaistad 1895.
Berndtson, Fredrik
  De tre gåtorna. Hfors 1868.
  Qvinnans skapelse. Hfors 1842.
  Tiden theaterdirektör. Hfors 1867.
Berts, Edvard, Vår folkkultur
Björling, Gunnar, Den sång om strid
Blom, Lydia, Dikter.Till minne af ett lif
Blomberg, G., Sex glada bitar. Hfors 1880.
Blum, Fredrique, Minne och hopp till Finlands Ynglingar. Hfors 1831.
Bolin, Wilh., Des Köning Pathenkind. Leipzig.
Bruner, Edv., Vid aftäckandet af Porthans minnesstod. sept.1864.

C

Cederblad, Hilda Fredrica, Stefania. Ett drag ur sista ungerska kriget. Borgå 1850.
Collan, Fabian, Kekri-aatto
Cygnaeus, Fredrik
   Afskedsord till eleverne... Hfors 1838.
   Den 19 Juni 1850. Hfors 1850.
   Olofsborg. Hfors 1875.
   Sång vid Minnesfesten den 11 Januari 1851.
   Två tillfällighetstal. Hfors 1876.
Cygnaeus, Gustaf, Repertoir. Åbo 1894.

D

E

Edelfelt, Albert, 1830.
Edelheim, Anna, Tomten i brasan
Ehrnrooth, Adelaide, Framtidsbild
Ekelund, John
   Människans åldrar
   Nådendaliana
Ekholm, Anna M.

F

Fogelholm, Axel, Fingeröfningar på lyra. Åbo 1881.
Forssman, Edith
  Lotsen och hans hustru. Hfors 1885.
  Skuld och försoning
  Trohet i det ringa. Hfors 1885.
  Under vägen. Hfors 1892.
Forsström, R., P.C:s Anabasis. Heroisk hjeltedikt af Tohtori. 1886.
Fransiska se Lybecker, Fanny
Franzèn, Frans Michael
  Det står dock qvar, det gamla ordet. Sthlm 1841.
  Glädjens ögonblick 1772-1847.
  Kansan-Laulu
  Katarina Månsdotter. Åbo 1867.
  Konsterna. Sthlm 1822.
  Selma Laulut ja wiisut. Hfors 1872.
  Student-Visa. Hfors 1833.
  Student-Visa. Hfors 1843.
  Student-Visa. Hfors 1861.
  Till författaren af "Grunddragen till den christliga sedoläran." Sthlm 1842.
  Tron och förnuftet, Hernösand 1835.
Fraser, Georg, Till Finska Kadetterna vid kamratfesten i maj 1898.
Frese, Jakob, Echo, å Sweriges allmänne... Sthlm 1715.
Freudenthal, Edvin, Studeranden Greta. Hfors 1895.
Furuhjelm, Aug., Frauenburg. Dramatiskt dikt i fem akter. Hfors 1875.

G

Gadd, Pehr Adrian, Den beständiga kärleken, urskild ifrån den obeständiga. 1753.
Galetski, Johan Fredrik, Den gamle målaren. Hfors 1852.
Gavelius
   Wördsam Lyck-Önskan framtedd .. den 14.Decemb.1711.

Godenhjelm, Uno, Minnen från vargåren i Åbo län 1860-1882. Hfors 1891.
Goldoni, Carlo, Lilla kusin från Kuusamo. Hfors 1861.
Grönberg, Albert, Konung Salomos höga visa. Hfors 1879.
Grönberg, C.A., Hyresvärden och bostadsbristen. Hfors 1874.
Grönblom, Johan, En sorglig visa. Kristinestad 1879.
Gumpert, Thekla von, Risto Setän Kirjeet. Hfors 1882.
Gustafsson, G.W.
   Albert och Maria. Åbo 1879.
   Sotalaulu. 1878.
   Visa om intagandet af Kars och Plevna. Hfors 1877.
Gustafsson, F.O., Tre alldeles nya visor. Nikolaistad 1879.
Gånge Rolf se V.K.E. Wickmann

H

Haapaoja, Matts, Sång om...Åbo 1895.
Hacks, Alexander
   Eskola gubbens visor. Hfors 1865.
   Eskola gubbens visor. Hfors 1887.
Hagfors,  Joh. Frid.
   Ann Mari. Opera i 1 akt. Åbo 1897.
   Modersmålets sång. 1898.
Helenius, H.N. , Sång för Finlands nya indelta militär. Åbo 1857.
Hertzberg, Rafael
   Ett littet häfte Sagor. Hfors 1872.
   För smått folk. 1895.
   Jungfrun i tornet. 1896.
   Ord till festkantaten. 1880.
   Svenska Folkskolans Vänners andra musikfest. Hfors 1895.
   Till Ishafsfararene. 1875.
   Till Ishafsfararne. Hfors 1875.
   Till Adolf Nordenskiöld. 1881.
   Till Universitets 250-års minne . . . Åbo 1890.
   Till Upsala-kören O.D.1894.
   Vid Nordenskiöldsfesten i Studenthuset. 1880.
Hjärne, Gustafva Sofia, Tawastehus slott. Hfors 1831.
Holmberg, M., En visa om fadermordet. Nykarleby 1893.
Hyvönen, Kristina
  Arbete i wingården. Hfors 1886.
  Snöklockor. Åbo 1885.

I

J

Janne (Pseud.), Diktförsök. I. Hfors 1888.
Jengström, J., Festvisa. den 27 November 1893.
Jahnsson, Evald Fred., Alkoholin Tuhoja. 1892.

K

Karin (Pseud.), Små vers. Hfors 1890.
Kaselius, Frans August
  De Finske värnepligtiges..., Hfors 1885.
  Den gyllene boken...  Hfors 1887.
  En sorglig visa... Hfors 1885.
  Farbror Åhman. Hfors 1884.
  Fem stats-förbrytare...  Hfors 1881.
  Om vilddjurens härjande i Finland..., Hfors 1881.
  Rusalkas undergång. 1893.
  Tre Herrars Rymnigsresa till Amerika... Hfors 1886.
Kronqvist, Olivia
  Strödda tankar af Hero. Nykarleby 1886.

L

Lagervall, Jakob Fredrik
  Blindt alarm, ett student-uppträde. Hfors 1838.
  Jaakot. Alkuperäinen kertoelma. Turussa 1855.
  Tuhkapöperö. Wiipurissa 1847.
Lagus, Aina, Vid svenska fruntimmersskolans...Björneborg 1897.
Lagus, Gabriel
   Helsning till Sverige från Finlands studenter. 1875.
   Helsning tillegnad .... filosofie magistrar ... 1877.
   Helsning tillegnad ... filosofie magistrar ... 1886.
   Hymn till H.K.M. Alexander II.
   Prolog. Den 13 november 1893.
   Riddar Unos söner. En Romans. 1864.
   Till Hans Kejserliga Majestät. Viborg 1869.
   Till Per Brahes minne. 1888.
Lagus, Jonas, Saatanan wimma kristitystä mailmasta. Jyväskylä 1879.
Lamberg, Adalbert,Fem dikter. Åbo 1871.
Lauren, L.L.
  Då "Wasa skola" begick minnet...Nikolaistad 1877.
  Spekulanterne. Nikolaistad 1863.
Lauren, Ludvig, Fägnerim vid Österbottningarnes sommarfest. Nikolaistad (Wasa) 1888.
Lille, Axel, Nannas dosa. Hfors 1897.
Lillienstedt, Johan, Till Finlands ära. Hfors 1844.
Lindblad, A.F, Om vinterqväll. Hfors 1870.
Lindell, F. Cantilenae Selectiores. Åbo 1761.
Linden, J.A, Trenne visor för skolbarn. Åbo 1881.
Lindh, Theodor
   Den 26 November 1870.
   Nyländingarnes Marsch. 1867.
   Vid sång och Musikfesten i Borgå den 11-12 juni 1898.
Lindman, Volmar
  Dagsländor. Nya dikter af V.L. Borgå 1887.
  Skuggor och Dagrar. Åbo 1881.
Lundberg, P.M.F, Marsch Visa. Af Petrus Månsson ... 1855.
Lundmark, Henrik Joh., Lopatinskys död och Röster vid en katafalk. Hfors 1843.
Luoma, Helena, Helsning till Borgå döfstumskola. den 1:sta oktober 1896.
Luthström, Carl Johan
  Minnen af Åbo Brand. Åbo 1828.
  Ramar till Taflorne af Vådelden... Åbo 1829.
Lybeck, Mikael
   Den 24 november 1899
   Gengångaren
   Sång- och Musikfesten i Åbo den 18 19 och 20 juni 1897.
   Vårt bästa minne. Wasa 1890.
   1848.Den 13 maj
Lybecker, Fanny
  Evighetsvinkar. Af Fransiska. Borgå 1899.
  Hemlandsröster. Af Fransiska. Borgå 1896.
  Minnen från min vandringsstig. Af Fransiska. Borgå 1898.
  Stilla stunder af Louise. Borgå 1893.
Lönnbeck, Ida
   Ett rop från Sibirien. Åbo 1886.
   Hennes yngsta barn. Hfors 1869.
 

M

Mallander, Gustaf Richard,Malles annons-visbok för 1887-1888. Sthlm 1887.
Malmström, Ingeborg
   Dikter urval ur en större samling. Af Myosotis Palustris.Wiborg 1899.
   Dikter urval ur en större samling. .Af Myosotis Palustris. Åbo1899.
   En moder och ordet.Af Myosotis Palustris. Sthlm 1899.
Malmström, Karl Robert
   Finland i sorg.
   Pastoralexamen. Till "Thurre" och "Aka" den 16 nov.1871.
   Vid Frans Michael Franzéns minnesfest i Åbo den 9 febr. 1872.
Mattson, Otto.W
   Sorg-Sång, Åbo 1881.
   Visa om tvänne flickors gräsliga mord, Åbo 1889.
Molander, Harald, Prolog vid uppförandet af Kungarne på Salamis. 1888.
Myosotis Palustris se Malmström, Ingeborg
Månsson, Petrus se Lundberg, P.M.F.

N

Nervander, Johan Jakob, Jephtas bok. En Minnes-Sång i Israel. 1840.
Nordlund, Berta, Festdikt.Kantat vid Heurlinska skolans ... femtioårsfest.
Nordman, Petrus, Nyländska Folksagor, berättade för barn af Peder Nord. Hfors 1895.
Numers, Gunnar von, Festdikt.
Numers, Gustaf von, Den Swenska Österbottningen. Hfors 1895.
Numers, Hedvig Konstantia Fredrika von, Studentens Flammor. Åbo, Lillja, 1860.
Nylander, Bruno, För slägt och vänner. Ekenäs 1893.

O

Oljemark, Karl T. Tal vid sång- och musikfesten i Ekenäs den 12 juni 1898.
Olsson, Hagar, Hagars Sånger.

P

Paul, Adolf, Den gode vännen. Hfors 1894.
Parus Ater se Weman, Adele
Petterson, K.F. Mormors folk- eller sannsagor. Åbo 1897.
Pinello, N.H. Junkerns Förmyndare. Åbo 1861.
Poppius, Anna, Till förfädrens minne. 1823-1923.
Procopé, Hjalmar, Boken med de sju inseglen.

R

Ramsay, E.H., Lilla Lena ... Hfors 1886.
Rancken, J. Oskar I.
Romanser ifrån Portugal. Wasa 1880.
Reuter, Jonatan
   Här skåda vi ett stycke af den jord ...
   Till Hembygden. Ekenäs 1898.
   Vid Sång- och Musikfesten i Åbo 1892.
   Våren i Finland 1899.
Reuter, Odo Morannal
   Festpoem författadt till minne af Studenthusets 25-års jubileum. Hfors 1895
   Fiskartorpet. 1897.
   Prolog vid Studentsoarén den 2 januari. Åbo 1892.
   Skål för damerna, Hfors 1870.
   Vid sekelskiftet. Hfors 1899.
   Vid sekelskiftet. Hfors 1899.
   Vid sekelskiftet. Hfors 1899.
Roos, Jacob Henrik, Kristeliga sånger. Wasa 1862.
Rosendahl, Karl
  Den sextonåriga. Björneborg 1861.
  N:o femton Stolt. Björneborg 1893.
Rosvaldt, A.V. En månad i staden A-e eller Sqvallra mitt herrskap. Hfors 1854.
Ruin, Waldemar, Härligö
Runeberg, Johan Ludvig
   Das Grab zu Perhho. Hfors 1845.
   Grafven i Perho. Hfors 1899.
Rundt, Joel
   Maamme. 1853.
   Sommarsöndag.
   Så klinga högt, du svenska sång! 1895.
Runeberg, Johan Ludvig, Minne af Joh. Ludv. Runeberg. 1873.
Runeberg, Nino,
   Kantat vid invigningen af Vestankvarn Landtmanna- och Husmoderskola. 1895.
   Kantat vid invigningen af Vestankvarn... 1895.

S

Sjöström, Axel Gabriel, Taflor af vådelden i Åbo. 1827.
Smirnoff, Georg, Dikter. 1886.
Strandvik, Gigge,Festdikt. 1946.
Stålhandske, Gustaf
   Poetiska Preludier. Af Österviking. Åbo 1888.
   Poetiska preludier m.m. af Österviking. Nikolaistad 1886.
   Sex dikter af G.S. Hfors 1878.
   Sägner från sjön. Af Österviking. Hfors 1895.
   Sägner från sjön. Af Österviking. Hfors 1895.
Söderhjelm, Werner, Prolog. 1896.
Söderström, Ivar, På Borgbacken. 1899.

T

Takolander, Alfons, Kantat vid Ekenäs Frivilliga Brandkårs 50 års-fest
Tallgren, W.F.Minne af Nådendal. Åbo 1870.
Tavaststjerna, Karl August
  En parentation till Bellmans minne. 1895.
  En parentation till Bellmans minne
  Kort beskrifning öfver en riktigt lugn söndag i Åbo med kappsegling ...
  Mot hemmet. Ett halfglömdt julminne. Hfors 1892.
  Muru. Huwinäytelmä ... Kuopio 1899.
  Prolog wid dramatiska föreningens första soirée .. 1892.
Tegengren, Jacob, Ismuren (maskinskriven dikt)
Tengström, Jakob
   Skaldestycken för barn. Wiborg 1875.
   Skål för vår gode vän. Åbo 1805.
Thomasson, Alexander
  En sorgesång ... Åbo 1883.
  Wisa om Iniö kyrka...Åbo 1881.
Topelius, Zacharias
  Barnens skyddslingar. Ett pedagogiskt testamente. 1925.
  Björneborgs-marschen. 1858.
  Elias Lönnrot. Sällskapsspel. 1882. Av Z. Topelius? (enligt handskriven anteckning på trycket).
  Elias Lönnrot. Vid Kejs. Alexanders- Universitetets i Finland minnesfest ... 1884.
  Elias Lönnrot. Vid Kejs. Alexanders- Universitetets i Finland minnesfest ... 1884.
  Enkelien turvissa
  F.B.K:s i H:fors Marsch
  För Wasa stads nya folkskolehus ... 1893.
  Har vetenskapen ett fädernesland? Sång, vid Kejserliga Alexanders-Universitetet ...1853.
  I aftonlugn. 1990.
  Islossningen i Uleå elf
  Julgranen. 1869.
  Konstnärsgillets Prolog. Den 5 Februari 1869.
  Konstnärsgillets Prolog. Den 5 Feb...
  Ljungblommor. II. 1843.
  Majblommor 1864.
  Minnesord vid festet Olofsborgs 400-åriga fest ... 1875.
  Musikstycken ur operan Kung Carls jagt ... 1865.
  Originala skuldsedeln. 1872 (med ett tidningsklipp från 1934 ang. ZT:s dikt).
  Prolog vid Akademiska Sångföreningens Musikaliska Soiré den...
  Sagan Lasse Liten. Dramatiserad ... 1904.
  Samlade skrifter. Profhäfte. 1899.
  Sanningen i går, i dag och i morgon. Helsning till ... promoverade ... 1894.
  Slutord ur "1787". Divertissement. 1887.
  Småfåglarnes sång till Suomis små... 1870.
  Sotavanhuksen joulu. 1898.
  Suomalaisen wastaus (tidningsklipp, kommentar till dikten I aftonlugn).
  Sång, tillegnad ... promoverade ... 1844.
  Sångpartierna i Kung Carls jagt. 2 uppl. 1852.
  Sångpartierna i Kung Carls jagt. Sthlm 1856.
  Sångpartierna i Kung Carls jagt. 1875.
  Sångpartierna i Tredje akten af Kung Carls jagt. 1895.
  Sångpartierna i Sagospelet Prinsessan af Cypern. 1860.
  Sångtexter. Den 8 Februari 1887
  Tankar i Djurskydd ...  1898.
  Till Lifgardets Finska Skarpskyttebataljon. 1854.
  Text till sångpartierna i Kung Carls jagt. 1852.
  Topeliuksen satuja: 2. Kirkon-kellot. 1876.
  Topeliuksen satuja: 5. Kirkko-kukko... 1876.
  Topeliuksen satuja: 6. Pikku-Matti ... 1876.
  Tyhjät sydämmet. 1869.
  Wasa Gymnasisters Sång. 1864.
  Vid Konstnärsgillets årsfest 1865.
  Vid professor J.L. Runebergs graf... 1877.
  Vid Svenska Fruntimmersskolans invigningsfest 1885.  
  Åbo marsch, tillegnad Westfinska... 1868.
Trygg-Helenius, Alli, Hans, jättens besegrare. Hfors 1897

V

Vasenius, Valfrid,Prolog vid lotteriet för typografernas understödsfod. Hfors 1897
Visbur (pseud.) ,Fria historiska tankar

W

Waerland, Are, Gunnars sagor. Ekenäs 1899.
Wessman, B.D. Den nyaste Krigs-Visa...Åbo 1877.
Weman, Adele
   En byhistorie. Af Parus Ater. Hfors 1883.
   Gäckat Hopp. Af Parus Ater.
   På landsbygden. Af Parus Ater.Hfors 1885.
Wecksell, Josef Julius, Till professor emeritus Gabriel Rein ... 1861.
Westphal, Otto,
   Deklamationspotpourri ur Studentsångerna ...
   Minnen från Svenska Teatern  ... 1893.
Wichmann, V.K.E.
   Fan-Marsch för Ålands Lantmannaskolas ...
   Flyktingarna.
   Joh. Ludv. Runeberg. 18 5/II 82
   Prolog vid Nykarleby Seminariums... 1898.
   Till Nylands kvinnor! 1881.
   Vid Vasa sång- och musikfest... 1894.
   Vikingadrapa. 1866.

Wik, Isak Erik
   Blåklockor. Hfors 1873.
   Greta och Hanna. Nikolaistad 1878.
   Läsning vid qvällsbrasan. Hfors 1882.
   Läsning vid qvällsbrasan. Hfors 1882.
Wikman, P.G. Hittebarnet. Episk sång. Wiborg 1841.
Wikström, Karl Arvid
   Skandinaviska minnen från Leipzig 1876-1877. Upsala 1878.
   To Forlovede. Hfors 1886.
   Tämd. 5. uppl. Hfors 1887.
   Vid Vesterhafvet. Kbhvn 1893.

Z

Zilliacus, Konni
   Japanska sagor. Gubben och Trollen.
   Japanska sagor. Momotaro. Hfors (Tokyo) 1896.
   Japanska sagor. Sparfven med den klippta tungan.
   "Judge" Uusitalo eli Finn-Mike. Porvoossa 1898.
   Prolog. Den 2:dra februari 1889.
   Prolog. Den 2:dra februari 1889.
   Prolog. Den 2:dra februari 1889.

Å

Ågren, L.Fredrik, Berättelse och sång...Hfors 1884.
Årre, Hans Henric,En uppmuntrings-sång för Herrans Wänner.

Ö

Öhberg V.W., Vid festen den 15 mars 1861 till firande af Helsingfors Lycei...
Öhrbom, Edvard, Små-Dikter. Nikolaistad 1885.
Öhrbom, Herman Fredrik, Program, utg. till årsexamen å privatlyceum i Kuopio den 30 maj 1885.
Österviking se Stålhandske, Gustaf


Författaren oidentifierad:

A

19 Roliga Verser
Ada. N:o 1. Hfors 1861.
Afskeds-Ord egnade Björneborgs ... skola ...Raumo 1854.
Afskedsord till kamraterna vid Svenska Samskolans ...Hfors 1887.
Afskedsord till kamraterna vid Svenska Samskolans ...Hfors 1888.
Afton-visit eller Samtal. 1799.
Alldeles Ny Visa... Åbo 1878.
Allmänna Besvärsutskottet. Hfors 1894.
April! April!, Hfors 1878.
Arbetets vänners sångkör, Hfors 1892.

B
Barnamörderskan. Sthlm 1823.
Blot til lyst. Hfors 1882.

D
Den 5 Oktober 1861. Hfors 1861
Den 6 Maj 1878
Den 15 Januari 1771-1871. Hfors 1871.
Den 15 Maj 1856. Hfors 1856.
Den 16 Mars 1860. Hfors 1860.
Den 17 Mars 1866. Hfors 1866.
Den 20 November 1863
Den 26 November 1870. Hfors 1870.
Den 30 Mars 1851. Hfors 1851.
Den Oändliga Skrufven...Åbo 1884.
Den sjuttioårige ynglingen Carl August Ekman 1886. Hfors 1886.
Det Blodiga Brölloppet. Upsala 1827.
Doktor Allvetande. Sthlm 1824.
Dryckesbalk. Åbo 1828.
Dubbelsjelfmordet. Åbo 1892

E

Elisa eller lögnens följder...Hfors 1864.
En alldeles ny och vacker Lofsång. Hfors 1879.
En blodig handske.Hfors 1897.
En fasaväckande berättelse...Hfors 1879.
En frälst själs...Åbo 1888.
En gammal en medel, en nyare tid ...
En glad visa. Hfors 1869.
En lustelig visa...Åbo 1883.
En mycket märkvärdig historia...Hfors 1879.
En ny visa...Hfors 1858.
En puslustig visa...Sthlm 1823.
En rolig spökhistoria...Ekenäs 1893.
En rolig visa...Hfors 1851.
En sorglig och rörande visa...Hfors 1884.
En söndagslustfärd med "Aino".
En splitterny visa...Nykarleby 1892.
En stund vid Aulango. Åbo 1878.
En ung Rekruets Afsked...1816.
En utförlig berättelse...Hfors 1877.
Enklingen. Sthlm 1824.
Ett eget hus! Helsning till F.B.K. Åbo 1885.
 

F

Farsen om Mästaren Pierre Pathelin.  
Fattiga barns lofsång...
Fem alldeles nya, vackra visor. Åbo 1874.
Fem nya visor. 1876.
Fem små ... sånger. 1816.
Fem utmärkta visor. Sthlm 1882.
Finne-gubbens visa. 1883.
Finske kadettens sång
Finska kadettkårens rytterimarsch
Finska studenten. Hälsning till de nykomna. Hfors 1875.
Finska studenten. Hälsning till de nykomna. Hfors 1888.
Finsk-Julrevy. 1891.
Fiskaresonen...Åbo 1876.
Fiskaresonen...Åbo 1870.
Fostersonen. Berättelse för Barn. Hfors 1871.
Fredmans Epistel...Sthlm 1825.
Fredrika Bremers Minne...Hfors 1866.
Frälsningssånger
Frälsningssånger
Frälsningssånger
Fyra alldeles nya och utmärkta wisor. Tammerfors 1883.
Fyra nya och lustiga wisor
Fyra nya och vackra wisor. Hfors 1875.
Fyra nya utmärkt vackra wisor. Hfors 1881.
Fyra utmärkt vackra och alldeles nya wisor. Sthlm 1884.
Fyra vackra ungdoms-sånger. Hfors 1874.
Fyra vackra wisor. Hfors 1879.
Fyra vackra wisor. Sthlm 1883.
För det nyligen ingångna årets förhoppningar. 1832.
För Rättvisans fortvarande... 1832.
Förgyld Ram. Sthlm 1824.

H

Heders-Gubben i Lättjeby. Nikolaistad 1871.
Helsingfors Morgonblad, Fredagen den 25 April 1834.
Hjeltarnas Samtal. Sthlm 1823.
Hobergs-Gubben. Hfors 1879.

I
 
Im Mondlicht am Heimat-See

J
Jernvägsutskottets besjungande vid utskottets middag d.9. Maj 1894.
Jublen Tärnor!
Judens Klagan. 1898.
Julklapps Rim, Hfors 1881.
Jultomten, vers och prosa. Hfors 1888.
Jungfrulifvet, Hfors 1831.
 

K
Kaffe-Maja och Silkes-Missan. Hfors 1881.
Kif i verkstaden. Öfvertryck ur "Finland". Hfors 1891.
Korfvisan
Krigssång. Hfors 1877.

L

Lammets bröllopssång (av) W.A.M-f. Nikolaistad 1877.
Lappfjärd  Ungdomsförenings Sånger och Visor. Kristinestad 1899.
Ljufliga kärleksvisor för ungdom...Åbo 1880.
Ljufliga Namnsdag och kärleksvisor...Tammerfors 1884.
Lugn hvilar sjön
 M

Maamme. Hfors 1885.
Magister Sainios förgiftning...Åbo 1892.
Maskis-Visa. Hfors 1881.
Minnessång, Hfors 1874.
Momus, Maskis-visa. 1881.
Muuntergöken, eller samling...Jönköping 1831.

N

Narraktigheterna, Sthlm 1819.
"Novaja Wremjas". Hfors 1883.
Nu en sång jag ... (sjunges som Pariser Marschen)
Ny Sång eller Kärlekens offer...Hfors 1892.
Nyårslyckönskan 1868. Hfors 1867.
Nyårsnisses önskningar för år 1880. Åbo 1880.
När jag wid mitt arbet trött...dikter från 1824-1825

O

Om glädje och wällust...
Ord afsjungne i Åbo Domkyrka vid Jubelfesten. 1857.
Ord afsjungne vid Savolax-Karelska afdelningens första årsfest den 21 Mars 1835
Ord afsjungne vid St. Henriks Källa den 18 Juni 1857
Ord afsjungna vid Gymnasii-Lectors Installationen i Wasa den 4 Sept. 1844
Ord till musiken vid invigningen af Kejserl. Alexanders-universitetets nya...Hfors 1832.
Owäntad Bröllopsgäst. Sthlm 1824.

P

Penni-Bibliotek för barn. Åbo 1865.
Penni-Bibliotek för barn. Åbo 1864.
Penni-Bibliotek för barn. Åbo 1864.
Penni-Bibliotek för barn. Åbo 1864.
Penni-Bibliotek för barn. Åbo 1863.
Penni-Bibliotek för barn. Hfors 1884.
Penni-Bibliotek för barn. Hfors 1883.
Penni-Bibliotek för barn ofullständig. Åbo 1864. Defekt ex.
Petter Jurwa...Hfors 1886.
Poetisk Läsning för Små Barn. Hfors 1886.
Poetiska Preludier. Hfors 1879.
Program vid sorgefesten i Åbo den 12 Maj 1877 i anledning af Johan Ludvig...
Prolog, I dag vi öppna...Hfors 1857.
Prolog vid lotterisoiréen till förmån för finske artisternes och litteratörernes...Hfors 1873.
Prolog vid Shakespeare-festen i...Hfors 1864.
Prolog, vid soirèen i Wiborg, den 10 Nov. 1885 till förman för Kuopio svenska lyceum. Wiborg 1885.
Prolog, Väcks ej fröjd...Hfors 1860.
På lifvets wreda bölja. Hfors 1884.

R

Riddar Olof och elfvorna. 1856.

Q

Qväde till kaffet vid Jernvägsutskottets middag d. 23 Maj 1897. Hfors 1897.

S

Sex innerligt vackra visor. Sthlm 1884.
Sex lyckade visor. 1879.
Shéhérazade. Asien.
Sjömans-Visor. Sthlm 1823.
Skålar, då deras majestäters...Åbo 1800.
Slutmarsch ur Vestankvarnkantaten
Smedgesällen Arvid Link...Ekenäs 1861.
Små berättelser från...Hfors 1875.
Små dialoger. Björneborg 1895.
Sorge-Sång. Åbo 1881.
Strån. Uppsatser, samlade och utgifna...Åbo 1893.
Svärdssång, Upsala 1827.
Sylviaföreningens Soirèe. Hfors 1864.
Sylviaföreningens Soirèe, 2. Hfors 1865.
Sylviaföreningens Soirèe, 3. Hfors 1863.
Sällheten. Sthlm 1825.
Sång i Jesu Namn. Björneborg 1875.
Sångens Minne. Hfors 1852.
Sånger för Finska Militairen. Jacobstad 1855.

 

T

Tacksägelsesång. Åbo 1880.
Tankar om Tammerfors Stad. Åbo 1801.
Text till Konserterna. Nikolaistad 1886.
Till Fredrik Cygnaeus från Finlands...Hfors 1867.
Till Herr Arkiatern och Riddaren, Professorn Doktor Evert Julius Bonsdorff
Till Kejserlige Wasa Hofrätts Jubelminne, Nikolaistad 1876.
Till några Resande från Tavastland ... 1832.
Till Sylviasången. Hfors 1888.
Till Thölö Parkens Grundläggare. Hfors 1870.
Till vårt svenska språk. Hfors 1896.
Till Z.Topelius 14 januari 1898
Till Z.Topelius 14 januari 1898
Till Zacharias Topelius. 1883.
Till Zacharias Topelius 14 Januari 1888
Till Zachris Topelius vid fylda åttio år 1898 22.1.
Tomten. den 2:dra Februari 1881.
Tonernas Välde. Hfors 1853.
Tre alldeles nya visor. Hfors 1878.
Tre utmärkt vackra och alldeles nya visor. Hfors 1877.
Tre vackra visor. Hfors 1880.
Trettiofyra Stackare. 1824.
Två nya och tidsenliga visor. 1887.
Två nya, utmärkt vackra och glada visor. 1882.
Tvenne både märkvärdiga och nöjsamma historier. Hfors 1876
Tvenne helt nya Kärleks-Visor. 1811.
Tvenne Mordvisor. Åbo 1883.
Tvenne sorgeliga och hjerterörande sånger. Åbo 1892.
Tvenne vackra krigssånger. Björneborg 1877.
Tvenne Wackra Wisor. Tammerfors 1894.

U

Ungkarlslifvet. T:hus 1886.
Ur lifvets maskerad. Hfors 1878.
Ur U. W:s Sångbok. Hfors 1897.
U.V., Visor. 1897.

V

Valda Sånger och Visor. Hfors 1885.
Vendetta, eller Alonzo Hämnaren,...Åbo 1892.
Verser afsungne vid en middag,...Åbo 1809.
Verser, afsjungna vid årsexamen den...Hfors 1863.
Verser afsungne vid en Middag, gifven...Åbo 1809.
Veteranerne. Åbo 1863.
Vid den Finska periodiska pressens sekularfest den 15 januari 1871. Åbo 1871.
Vid Frans Michael Franzéns minnesfest...Åbo 1872.
Vid Helsingfors Lycei 40-års minnesfest. Hfors 1881.
Vid invigningen af Nyländska Afdelningens Nationhus. Hfors d. 20 Oktober 1883
Vid Kejs. Alexanders Universitetets sorgefest den 24 Maj 1865... Hfors 1865.
Vid läggandet af grundstenen till Frun- timmersskolehuset i Åbo den 31 maj...Åbo 1887.
Vid Lärarinneklassens 25-års fest den...Åbo 1893.
Vid lärovärkets för gossar och flickor invigningsfest lördagen den 28...Hfors 1895.
Vid Polyteknikernas förenings soaré till...
Vid Schillers-festen i Helsingfors den...Hfors 1859.
Vid Sorgefesten i Åbo å Johan Ludvig Runebergs begrafningsdag d. 12/5 77. Åbo 1877.
Vid tvåhundraåriga minnet af Pehr Brahe. Kuopio 1880.

W

Wasa Gymnasii 25-åriga jubeldag den...Nikolaistad 1869.
Wagg-Visor. Upsala 1827.
Walda Fabler till läsning för barn. Hfors 1850.

Ä

Äktenskaps Sång. Tavastehus 1878.

Ö

Österbottningarna i Karelen
Östsvensk lösen